Trimel.png

Prevádzka spoločnosti: Ferienčíkova 1, 811 08 Bratislava

Pevná linka: (02) 527 33 234

Email: trimel@trimel.sk

< Späť na produkty

Registratúra a pošta


Modul Registratúra rieši automatizáciu správy registratúry organizácie v súlade so zákonom 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a registratúrnzm poriadkom a registratúrnym plánom organizácie (potvrdenie odboru archívov a registratúr Ministerstva vnútra Slovenskej republiky SVS-204-2005/00934 zo dňa 27.04.2005).


Základnými úlohami modulu sú príjmanie, evidovanie, triedenie, tvorba, obeh, vybavovanie, odosielanie a ukladanie registratúrnych záznamov resp. evidencia, vyradovanie a archivácia spisov.


Modul tiež umožnuje komunikáciu medzi osobami, pracovnými skupinami alebo organizačnými jednotkami, zabezpečuje zadávanie a kontrolu osobných i delegovaných úloh.


Modul zabezpečuje pripojenie skenovaných dokumentov k záznamom a úlohám a ich uloženie do centrálneho úložiska elektronických dokumentov.


Kontrola termínov vybavenia pošty a úloh sa vykonáva dvomi spôsobmi:

  • Farebným odlíšením záznamov s kritickými termínmi
  • Zaslaním notifikačných emailov, upozorňujúcich zadávateľa alebo nadriadeného na neplnenie termínu vybavenia úlohy alebo prijatej pošty resp. na kritický počet dní do termínu vybavenia

Správa resigtratúry spolupracuje s klasickými kancelárskymi aplikáciami. Všetky dokumenty sú tvorené poloautomaticky na základe pripravených šablón (korešpondencia, obálky, podacie hárky ...) a uložené tak, aby boli kedykoľvek prístupné.


Modul Registratúra ponúka:

  • Automatické pridelenie čísla záznamu, spisu a úlohy
  • Tlač dokumentov a zostáv - registratúrny denník, denník záznamov, poštovy hárok, menný register, spisový obal, obsah spisu, ročny zoznam spisov ...
  • Riadený prístup k záznamom a spisom na základe pridelených prístupových práv
  • Sledovanie vybavenosti resp. stavu záznamov, spisov a úloh
  • Sledovanie priebehu spracovania záznamov, spisov a úloh
  • Vyhľadávanie registratúrnych záznamov, spisov a úloh podľa zadaných výberových podmienok
  • Podpora tvorby dokumentov podľa schválených šablón a formulárov
  • Správa číselníkov